Archive

Archive for the ‘Malware Analysis’ Category

REMnux – A Linux Distribution for Reverse-Engineering Malware


REMnux is designed for running services that are useful to emulate within an isolated laboratory environment when performing behavioral malware analysis. As part of this process, the analyst typically infects another laboratory system with the malware sample and directs potentially-malicious connections to the REMnux system that’s listening on the appropriate ports.

REMnux is also useful for analyzing web-based malware, such as malicious JavaScript, Java programs, and Flash files. It also has tools for analyzing malicious documents, such as Microsoft Office and Adobe PDF files, and utilities for reversing malware through memory forensics. In these cases, malware may be loaded onto REMnux and analyzed directly on the REMnux system without requiring other systems to be present in the lab.

Source: http://sourceforge.net/projects/remnux/

Advertisements

Các bước xây dựng một Automatic Malware Analysis


I. Các bước xây dựng một Automatic Malware Analysis

I.1. Sử dụng một master script, script này sẽ chạy trên môi trường Linux và trên Linux có cài đặt sẵn WMWare có Windows XP SP2 (Sử dụng máy ảo này như một sandbox).

I.2. Trên Windows XP SP2 của máy ảo trong Linux nên chuẩn bị như sau:

Cấu hình IP Address tĩnh và để card mạng chỉ là Host-only

Tạo một thư mục chia sẻ VMWare để giao tiếp giữa Linux và WindowsXP

Đặt user và pass cho máy Windows XP

Firewall của Windows XP phải tắt

Windows XP Simple File Sharing nên tắt

Chuẩn bị công cụ SysInternal’s Process Monitor và RegShot, … có thể thêm công cụ phục vụ phân tích tùy thích.

Cài đặt AutoIT để cho kịch bản AutoIt có thể chạy được.

II. Triển khai ứng dụng

II.1. Cài đặt Backtrack trên hard disk

Sử dụng tiện ích ubiquity

II.2. Cài đặt VMWare Workstation trên Linux

Sử dụng phiên bản: VMware-Workstation-6.5.3-185404.i386.bundle

Số serial : MVDUJ-TF4DT-284DV-4W9Z7

II.3. Cấu hình network trên Linux và máy ảo Windows XP

Linux

eth0 ip: 192.168.1.234

vmnet1:192.168.32.1

Windows

Eth0 ip: 192.168.32.2

Gateway: 192.168.32.1

II.4. Cài đặt InetSim trên Linux

II.4.1. Giới thiệu

InetSim là một gói mà chứa các kịch bản Perl được sử dụng để mô phỏng các dịch vụ thông dụng như DNS, HTTP và FTP. Khi chạy, InetSim sẽ đợi những kết nối và log bất kỳ những gì mà nó nhận được trong định dạng log chuẩn, dễ đọc khi phân tích các kết nối ra ngoài của malware.

II.4.2. Cài đặt

Địa chỉ trang Web: http:/www.inetsim.org.

Xem yêu cầu cần thiết trước khi cài đặt InetSim: http://www.inetsim.org/requirements.html

Giải nén và cài đặt tại /usr/local/inetsim.

Tạo nhóm sử dụng cho InetSim

# groupadd inetsim

# ./setup.sh

Cấu hình

File cấu hình sẽ nằm tại thư mục sau: /usr/local/inetsim/conf/

Thiết lập hai tham số service_bind_address và dns_default_ip là địa chỉ của vmnet1.

II.5. Cài đặt Volatility Framework trên Linux

II.5.1. Giới thiệu

Để phục vụ cho việc Memory Analysis thì phải cần phải cài đặt Volatility Framework. Vì sao phải thực hiện Memory Analysis ? Bởi vì nhiều chương trình mã độc sử dụng packer để che dấu malware và làm khó khăn trong việc phân tích chúng. Tuy nhiên, packed malware phải unpacked trong bộ nhớ để thực thi. Bằng việc dumping một chương trình malware trong bộ nhớ, có thể kiểm tra nó mà không cần một packer.

Do chúng ta sử dụng máy ảo cho nên việc ngừng tạm thời hoạt động của máy ảo thì chúng ta có thể phân tích memory của máy ảo thông qua file có phần mở rộng là .vmem.

II.5.2. Cài đặt

Địa chỉ Volatility Framework: https://www.volatilesystems.com/default/volatility

II.6. Download PEiD và WinExe cho Linux

PeiD

Địa chỉ: http://blog.didierstevens.com/

WinExe

winexe thực hiện giống chức năng của chương trình psexec trên Windows, cho phép thực hiện lệnh từ xa.

Địa chỉ: http://eol.ovh.org/winexe/

II.7. Cài đặt AutoIt, Regshot, TCPView trên Windows

Cài đặt AutoIt

Địa chỉ: http://www.autoitscript.com/autoit3/

Cài đặt Regshot

Địa chỉ: http://sourceforge.net/projects/regshot

Cài đặt TCPView

Địa chỉ: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx

Lưu ý: công cụ Regshot và TCPView được tải về và cài đặt tại cùng một thư mục sau: c:\tools\

Hiện tại demo chỉ hai công cụ, có thể tích hợp nhiều công cụ khác và khi đó chỉ cần thêm kịch bản chạy trong AutoIt.

III. Kịch bản trên Linux (analyze.sh)

III.1. Giải thích biến khởi tạo

Tên biến Mục dích
ANALYSIS_DIR Thư mục để chứa các report về malware, mỗi thư mục cấp dưới với md5 của malware là thư mục report về malware đã phân tích.
SHARED_FOLDER Thư mực sử dụng để chia sẻ malware cần phân tích giữa mỗi trường Linux và Windows. Malware sẽ được copy đến đây và từ đây sẽ map sang môi trường Windows.
INETSIM_DIR Thư mục cài đặt InetSim
VM_LOAD_TIMEOUT Biến sử dụng để định thời gian load của máy ảo, tùy thuộc vào khả năng load của máy ảo có thể tăng hoặc giảm thời gian timeout, đơn vị thời gian là giây
MALWARE_RUNTIME Là thời gian cho phép malware sẽ thực hiện trên máy ảo, đơn vị tính là giây
TIMEOUT Số lượng thời gian mà script sẽ đợi cho việc dynamic analysis hoàn tất
Một số biến khác sẽ rõ trong quá trình giải thích chi tiết kịch bản.

III.2. Giải thích chi tiết kịch bản

III.2.1. Giải thích một số đoạn kịch bản ban đầu

#Kiểm tra nếu như đối số 1 rỗng (tức không chỉ định malware cần phân tích) hoặc file đó không tồn tại và không đọc được thì thông báo và thoát

if [ ! -n “$1” -o ! -r “$1” ]

then

echo “Usage: ‘basename $0’ executable”

exit

fi

if [ ! -d ${SHARED_FOLDER} ]

then

mkdir -p ${SHARED_FOLDER}

fi

MALWARE=”$1″

MD5=`md5sum ${MALWARE} | awk ‘{print $1}’`

# Malware sẽ được đặt trong thư mục $ANALYSIS_DIR/$MD5 của nó.

if [ -d ${ANALYSIS_DIR}/${MD5} ] ; then

echo “${ANALYSIS_DIR}/${MD5} already exists. Exiting.”

exit

fi

OUTDIR=”${ANALYSIS_DIR}/${MD5}”

echo ${MALWARE} ${MD5} >> ${ANALYSIS_DIR}/records.txt

echo `date +”[%F %T]”` Starting analysis on ${MALWARE}.

echo `date +”[%F %T]”` Results will be placed in ${OUTDIR}

echo

mkdir ${OUTDIR}

REPORT=${OUTDIR}/${REPORT_NAME}

III.2.2. Giải thích phần Static Analysis

Trong kịch bản sử dụng dịch vụ của Team Cymru Hash Database. Ý nghĩa của dịch vụ này là gửi MD5 của malware cần phần tích đến dịch vụ và dịch vụ sẽ phản hồi lại: nếu như malware đó được được phát hiện thì nó sẽ hiển thị ngày giờ mà dịch vụ cập nhật và phần trăm phần mềm diệt virus diệt được nó.

Chi tiết về dịch vụ này có thể xem thêm tại:

http://www.team-cymru.org/Services/MHR/

# Static Analysis

echo -e “Analysis of ${MALWARE}\n” > ${REPORT}

echo “MD5 Hash: ${MD5}” >> ${REPORT}

echo “Team Cymru Hash Database:” >> ${REPORT}

whois -h hash.cymru.com ${MD5} >> ${REPORT}

# grab both ASCII and UNICODE strings from the sample

echo `date +”[%F %T]”` Running strings.

(strings -a -t x ${MALWARE}; strings -a -e l -t x ${MALWARE}) \

| sort > ${OUTDIR}/strings.txt

# run pecheck.py

echo `date +”[%F %T]”` Running pecheck.py.

python pecheck.py -d ${PEID_DB} ${MALWARE} > ${OUTDIR}/pecheck.txt

Tiếp theo là thực hiện grab các ASCII và UNION string có trong malware. Trong file thực thi của malware khi chúng ta thu thập các string này có thể giúp ích có một số thông tin về malware như : có thể địa chỉ URL mà malware có thể kết nối đến, các tài nguyên mà malware lấy, … Tuy nhiên việc thu thập này chỉ là phần phụ, nhỏ bởi hầu như các malware hiện nay đều được packed, do vậy string sẽ xuất hiện dưới dạng string không tường minh.

Đoạn mã thực hiện python pecheck.py, pecheck.py là một chương trình Python được viết bởi Didier Stevens để xuất thông tin PE header từ malware. Thông tin này sẽ rất hữu ích bởi vì nó cho biết malware được biên dịch khi nào, các phân đoạn thực thi và các hàm được import vào. Hơn nữa nó còn so sánh với PeiD database để biết được malware được pack bởi loại packer nào.

III.2.3. Khởi động InetSim

echo `date +”[%F %T]”` Starting InetSim.

CWD=`pwd`

mkdir -p ${OUTDIR}/inetsim

cd ${INETSIM_DIR}

sudo ./inetsim –session inetsim –config ${INETSIM_DIR}/conf/inetsim.conf \

–log-dir ${OUTDIR}/inetsim –report-dir ${OUTDIR} > /dev/null & cd ${CWD}

InetSim phải được chạy dưới quyền root, do vậy sử dụng lệnh sudo. Và ý nghĩa của các tham số như sau:

-session: chỉ định tên cho phiên làm việc.

-config: chỉ định nơi cấu hình được nạp.

-log-dir: chỉ định nơi log.

-report-dir: chỉ định nơi xuất ra report.

Sẽ có ba file log được tạo ra đó là debug.log, service.log và main.log. Ý nghĩa của main.log chỉ đề cập đến hoạt động của InetSim (những vấn đề liên quan đến hoạt động của InetSim). Phần chúng ta quan tâm đó là phần mà malware kết nối ra ngoài sẽ được lưu tại service.log.

III.2.4. Khởi động Tcpdump

echo `date +”[%F %T]”` Starting tcpdump.

sudo tcpdump -i vmnet1 -n -s 0 -w ${OUTDIR}/tcpdump.pcap &

TCPPID=`jobs -l | grep “sudo tcpdump” | awk ‘{ print $2 }’`

Tác dụng của TCPDump là một sniffer trên Linux, sử dụng nó để quan sát và ghi lại những hoạt động trao đổi của malware với môi trường ngoài, mà ở đây là Linux, do ta cấu hình Linux và Windows XP là Host-only, nên ta thực hiện sniff trên card vmnet1.

III.2.5. Khởi động VMWare

# Start up VMWare

# First we revert to our base snapshot

vmrun revertToSnapshot “/root/vmware/MalwareAnalysis/sandbox.vmx” base

# Then we start VMWare running

echo `date +”[%F %T]”` Starting VMWare.

vmrun start “/root/vmware/MalwareAnalysis/sandbox.vmx”

sleep ${VM_LOAD_TIMEOUT}

# Move the malware over to the sandbox

cp ${MALWARE} ${SHARED_FOLDER}/malware.exe

# Set up the share and execute the AutoIT script

echo `date +”[%F %T]”` Setting up network share.

winexe -U WORKGROUP/analysis%analysis –interactive=1 –system //192.168.32.2 ‘cmd /c net use z: \\192.168.32.1\malware’

echo `date +”[%F %T]”` Starting dynamic analysis script.

winexe -U WORKGROUP/analysis%analysis –interactive=1 –system //192.168.32.2 “c:\progra~1\autoit3\autoit3.exe c:\tools\scripts\analyze.au3  z:\malware.exe z:\ ${MALWARE_RUNTIME}”

sleep ${MALWARE_RUNTIME}

LOOP=0

echo `date +”[%F %T]”` Starting check for finished file.

# Check for finished file – if not there, wait

while [ ! -f ${SHARED_FOLDER}/_analysis_finished ] ; do

echo Checking…

sleep ${TIMEOUT}

LOOP=$(( $LOOP + 1 ))

if [ ${LOOP} -gt 5 ] ; then

echo `date +”[%F %T]”` ERROR: Sandbox is hung.

break;

fi

done

# Remove the share

echo `date +”[%F %T]”` Removing network share.

winexe -U WORKGROUP/analysis%analysis –interactive=1 –system //192.168.32.2 ‘cmd /c net use z: /delete’

# Stop the VMWare Image

echo `date +”[%F %T]”` Suspending VMWare.

vmrun suspend “/root/vmware/MalwareAnalysis/sandbox.vmx”

1)     Trước khi thực hiện chạy kịch bản ta cần phải Take SnapShot VMWare 1 lần và đặt tên nó là base.

2)     vmware revertToSnapShot “/root/vmware/MalwareAnalysis/sandbox.vmx” base sẽ đưa VMWare về trạng thái SnapShot mà chúng ta đã lưu. Cần phải làm như vậy bởi vì VMWare phải luôn đặt trong tình trạng chưa có bất kỳ malware nào thực hiện trước khi chép malware vào máy ảo phân tích.

3)     Khởi động VMWare và copy malware cần phân tích vào thư mục shared trên Linux.

4)     Sau khi khởi động xong máy ảo Windows XP SP2 (trước đó chúng ta đã tạo một user và pass là analysis) chúng ta sẽ thực hiện map thư mục chia sẻ trên Linux vào máy Windows XP. Lưu ý nếu trên Linux không thể chia sẻ được có thể do chưa cài dịch vụ Samba, do vậy cần phải cài dịch vụ Samba để Linux có thể chia sẻ file.

5)     Khởi động script analysis.au3 trên Windows XP để chạy kịch bản phân tích malware tự động trên Windows XP.

6)     Chờ đợi kết quả từ máy ảo Windows XP, việc chờ đợi sẽ kết thúc khi máy ảo Windows XP xuất file _analysis_finished.

7)     Sau khi kết thúc kịch bản analysis.au3 trên Windows XP thì sẽ gỡ bỏ map ổ đĩa trên Windows XP và suppend máy ảo.

III.2.6. Thực hiện Volatility trên Memory

# Run Volatility on memory

echo `date +”[%F %T]”` Starting Volatility psscan2.

python /usr/local/src/Volatility-1.3_Beta/volatility psscan2 -f “/root/vmware/MalwareAnalysis/sandbox.vmem” \

> ${OUTDIR}/volatility-psscan.txt

echo `date +”[%F %T]”` Starting Volatility connscan2.

python /usr/local/src/Volatility-1.3_Beta/volatility connscan2 -f “/root/vmware/MalwareAnalysis/sandbox.vmem” \

> ${OUTDIR}/volatility-connscan2.txt

echo `date +”[%F %T]”` Starting Volatility dlllist.

python /usr/local/src/Volatility-1.3_Beta/volatility dlllist -f “/root/vmware/MalwareAnalysis/sandbox.vmem” \

> ${OUTDIR}/volatility-dlllist.txt

echo `date +”[%F %T]”` Starting Volatility modscan2.

python /usr/local/src/Volatility-1.3_Beta/volatility modscan2 -f “/root/vmware/MalwareAnalysis/sandbox.vmem” \

> ${OUTDIR}/volatility-modscan2.txt

# Move Results

echo `date +”[%F %T]”` Cleaning up.

mv ${SHARED_FOLDER}/* ${OUTDIR}

1)     Sẽ thực hiện psscan2 module. Điều này rất hữu ích để phân tích các rootkit thường ẩn các tiến trình của malware trên hệ thống. Bằng việc truy vấn trực tiếp vào các danh sách tiến trình từ bộ nhớ, rootkit không thể ẩn tiến trình của chúng và người phân tích có thể quan sát một cách trực quan các tiến trình chạy trên hệ thống đã nhiễm malware.

2)     Tiếp đến sẽ thực hiện truy vấn các kết nối trên hệ thống bị nhiễm với connscan2 module. Bởi vì những kết nối cũng có thể ẩn bởi rootkit, do vậy truy vấn trực tiếp lấy những kết nối mạng từ bộ nhớ sẽ cho phép người phân tích thấy được những kết nối trong hệ thống bị nhiễm malware.

3)     Cuối cùng sẽ thực hiện xem thử những dll nào được nạp trong quá trình malware thực thi bằng cách sử dụng modscan2, bởi vì malware có thể tự nó nhiễm qua một tiến trình khác như là một DLL hoặc tự nó nạp, …

III.2.7. Kịch bản kết thúc quá trình phân tích

# Stop tcpdump. Since its running as root we need to sudo to kill it

if [ ! -z ${TCPPID} ]; then

sudo kill ${TCPPID}

fi

# Stop InetSim

if [ -f /var/run/inetsim.pid ] ; then

INETPID=`cat /var/run/inetsim.pid`

sudo kill ${INETPID} > /dev/null

wait ${INETPID}

fi

# check to see if malware.exe is in the outdir – if so, delete it

if [ -f ${OUTDIR}/malware.exe ]; then

rm -f ${OUTDIR}/malware.exe

fi

# Reset permissions on the files

sudo chown -R ${WHOAMI} ${OUTDIR}

echo `date +”[%F %T]”` Analysis finished.

THAM KHẢO

Tham khảo và có sửa đổi kịch bản của tác giả Tyler Hudak

Categories: Malware Analysis